Inici

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Arnau Torrents, d’ara endavant Yotayudu, és un professional liberal dedicat a la prestació de serveis relacionats amb la consultoria informàtica amb seu social a Arenys de Mar, plaça Bernat Cabrera, local 7

Condicions Generals d'Ús

L'accés i ús d'aquesta pàgina Web i de totes les associades a Yotayudu atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i implica l'acceptació de tots i cadascun dels termes que es recullen en les presents Condicions Generals, sense perjudici que accés a algun dels serveis o continguts que a través d'aquestes pàgines es puguin obtenir pogués estar subjecte a l'acceptació d'unes

Condicions Particulars addicionals.

Yotayudu podrà modificar aquestes condicions, la qual cosa serà objecte de publicació, devent l'usuari accedir periòdicament a les mateixes per a estar al corrent dels canvis produïts.

Continguts

La informació continguda en aquest Portal té per objecte el compliment de la funció d'atenció a l'usuari i d'informació general. Yotayudu podrà modificar o suprimir lliurement la informació continguda en el Portal o el seu disseny, presentació i configuració a fi que la mateixa estigui permanentment actualitzada i lliure d'errors.

Pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència, actualitat i exactitud de la informació i continguts recollits en el Portal. No obstant això, si bé Yotayudu ha pres mesures raonables i posa la obstinació més gran per a assegurar-se que la informació continguda en el Portal sigui correcta, no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada.

L'usuari es compromet a fer un bon ús dels continguts d'aquest Portal, que mai podran ser utilitzats per a activitats il•lícites o lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin ser contràries a la moral, els bons usos i costums i l'ordre públic.

En qualsevol cas, la utilització de la informació proporcionada a través del Portal és responsabilitat exclusiva de l'usuari, no podent repercutir a Yotayudu qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l'accés al Portal, en particular en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments, les quals hauran de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

Seguretat

Yotayudu adopta les necessàries mesures de seguretat en l'ús de les tecnologies de la informació, no obstant això aquestes no són infal•libles i l'usuari ha de ser conscient d'això. Per aquest motiu l'empresa no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, anomalies, mal funcionament o deterioració que es puguin produir en els equips o sistemes dels usuaris com a conseqüència directa o indirecta de l'accés a aquest Portal, o que puguin causar virus, troians o altres programes informàtics. Així mateix no serà responsable en els casos en què no sigui possible garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i la inexistència de fallades operatives, interrupcions en el servei o transmissió, o errors en l'accés a la mateixa o al seu contingut per causes de força major o accidents o en qualsevol altre cas no imputable a l'empresa o sigui necessari per a la correcta prestació del servei en els supòsits de parades de manteniment.

Drets de Propietat Intel•lectual i Propietat Industrial

Aquest Portal és propietat de Yotayudu els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial d'aquest Portal, el codi CSS i HTML, pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença, disseny, logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest, són propietat exclusiva de l'empresa, excepte aquells elements l'autoria o la propietat dels quals s'indiqui de manera explícita.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular donarà lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin a l'empresa i, si és procedent , a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del Portal, sempre que se citi expressament el seu origen públic. En cas de ser citat alguna dada continguda en aquesta , serà respectada la seva integritat i significat.

Enllaços

Yotayudu no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines Web que siguin inclosos a cada moment en el Portal a fi de facilitar major informació a l'usuari i ampliar els recursos a la seva disposició, en mancar de control sobre aquestes.

En cas d'accedir als seus continguts, l'usuari el farà sota la seva exclusiva responsabilitat i en les condicions d'ús a les quals les mateixes estiguin subjectes. Els llocs web que incorporin enllaços a aquest Portal no podran incd’araloure indicacions falses, inexactes o confuses que puguin induir a error als qui accedeixin. Actuacions prohibides i errors

Qualsevol usuari que conegui alguna actuació que, de manera irregular, pugui modificar o alterar els continguts, violar els drets de propietat intel•lectual i industrial, deteriorar el bon funcionament o impedir l'accés a aquest Portal, actuacions que queden expressament prohibides, haurà de comunicar aquesta situació a Yotayudu per algun dels mitjans de contacte proporcionats en el Portal.

Així mateix si detecta algun error es prega que sigui comunicat a l'empresa per aquests mateixos canals.