Inici

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. DEFINICIÓ DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS I DE L'ACCEPTACIÓ

1.1. Informació preliminar

Aquestes Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant, les «Condicions Generals») regulen el contracte establert entre yotayudu.cat, (D'ara endavant, Yotayudu o EL PRESTADOR) propietària del lloc web https:// yotayudu.cat i Vè., relatiu a la prestació, via Web, dels Serveis i/o Productes oferts en aquesta web, en els termes que s'estableixen en aquestes Condicions Generals. Les dades completes són les següents:

1.2. Adquisició de la condició d'USUARI

La condició d'USUARI dels serveis detallats anteriorment i, amb això, la condició de CLIENT, s'adquireix mitjançant el primer accés a l'àrea restringida de la pàgina web www.yotayudu.cat a través del registre sobre la base de qualsevol de les següents opcions: 1. Emplenament d'un formulari en el qual cal emplenar obligatòriament certes dades de caràcter personal, com s'especifica detalladament en la clàusula de Tractament automatitzat de dades de caràcter personal del present document. 2. Accés a través del formulari de subscripció de Facebook L'enviament de la sol·licitud d'alta a través de qualsevol de les modalitats expressades anteriorment en els Serveis (d'ara endavant, la «Sol·licitud d'Alta») atribueix la condició de client dels Serveis (d'ara endavant, el «Client») i expressa l'acceptació plena i sense reserves del Client de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

1.3. Compromís de comunicació de les especificacions tècniques i jurídiques, i informació al client de les seves modificacions, així com el compromís i acceptació pel mateix.

El client entén que la informació continguda en la URL “www.yotayudu.cat”, tant en referència a les especificacions dels serveis prestats, com a les condicions generals de contractació i perfeccionament del contracte, són bastants i suficients per a l'exclusió d'error en la formació del consentiment. No obstant això, yotayudu es compromet a posar en coneixement del client qualsevol altra especificació tècnica dels serveis, i jurídica referent a la relació contractual, a primer requeriment per qualsevol mitjà que deixi constància; això sempre que estiguin a la disposició de la primera.

1.4. Normes relatives a la formació i validesa del contracte

Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars reguladores de cada servei concret, passaran a formar part del contracte al moment d'acceptació de les mateixes, la qual es verificarà pel primer accés de l'USUARI a l'àrea restringida de la web de yotayudu, després d'haver-se-li fet accessible el present text. Tractant-se de contractació electrònica, aquest clausulado és plenament vàlid d'acord entre les parts amb l'article 23 i cc de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

2. OBJECTE

Les presents condicions generals tenen per objecte establir el marc en què yotayudu prestarà al client, i aquest utilitzarà, els Serveis i/o productes contractats mitjançant la web “www.yotayudu.cat”.

3. SERVEIS I/O PRODUCTES

3.1. Serveis i/o productes inclosos

Es troben inclosos en el marc de les presents Condicions Generals de Contractació tots aquells productes i serveis oferts i contractats mitjançant la web www.yotayudu.cat

3.2. Denegació de la utilització del Servei

Yotayudu es reserva el dret a denegar la utilització del Servei, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris/clients que incompleixin aquestes Condicions Generals i/o la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. L'Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència, causi a PRESTADOR o a un tercer.

3.3. Modificacions i cancel·lació dels serveis

Les característiques dels Serveis podran veure's modificades amb la finalitat d'adaptar-los a l'evolució tècnica així com qualsevol millora tècnica que permeti incorporar un major nombre de prestacions en honor de la millora del servei. En aquests casos, EL PRESTADOR comunicarà la modificació, cancel·lació o l'exigència d'un preu amb un termini de quinze (15) dies d'antelació respecte del dia en què hagi de ser efectiva la modificació, cancel·lació o l'exigència d'un preu al domicili de facturació del client. El client que no desitgi acceptar les noves condicions generals resultants d'aquesta modificació, cancel·lació o exigència d'un preu, podrà donar per acabat el contracte mitjançant l'enviament d'una carta dirigida a l'adreça assenyalada a l'inici de les presents Condicions Generals.

4. OBLIGACIONS DEL CLIENT

4.1. Remuneració

Com a contraprestació pel Servei prestat, o pagament pel Producte adquirit, el Client vindrà obligat a satisfer el preu en la quantia i forma de pagament que s'indiqui en les tarifes oficials comunicades per yotayudu al Client. En tot cas, les quotes fixes a abonar pel Client com a contraprestació del Servei podran sofrir increments per a successius períodes anuals en funció de la variació de l'IPC. En cas d'impagament pel Client d'alguna de les quantitats degudes a yotayudu com a contraprestació pel Servei contractat es reserva el dret a suspendre temporalment el mateix. Transcorreguts trenta (30) dies des de la suspensió del Servei per aquesta causa sense que el Client hagi satisfet les quantitats degudes, yotayudu podrà suspendre el servei definitivament, donant per finalitzat el contracte amb el Client per causa imputable al mateix i reservant-se l'exercici de totes les accions legals pertinents per a la recuperació de les quantitats degudes.

4.2. Ús correcte dels Serveis

Per a l'accés als serveis d'aquest lloc web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d'obligacions, l'Usuari ha de ser major d'edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per obligar-se jurídicament. La utilització dels serveis oferts en el Lloc web implica que l'Usuari declara complir aquests requisits. El Client es compromet a utilitzar els Serveis de conformitat amb la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, així com a abstenir-se d'utilitzar el Servei amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els Serveis, els equips informàtics d'altres Clients o d'altres usuaris d'Internet (maquinari i programari) així com els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics (hacking), o impedir la normal utilització o gaudi d'aquests Serveis, equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels altres Clients i d'altres usuaris d'Internet.

4.3. Claus d'Accés
4.3.1. Assignació

D'acord amb les característiques tècniques dels Serveis a cada moment, yotayudu podrà exigir al Client l'ocupació d'un codi de client (login) i una contrasenya (password) per utilitzar determinats Serveis (d'ara endavant, les «Claus d'Accés»). Amb motiu de facilitar l'ús dels Serveis, EL PRESTADOR proporcionarà al Client les seves pròpies Claus d'Accés. En tal cas, l'assignació de les Claus d'Accés es produeix de manera automàtica i aleatòria i l'únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d'unes Claus d'Accés prèvies que siguin idèntiques a les proporcionades al Client. Això no obstant això, EL PRESTADOR podrà modificar, suspendre o revocar les Claus d'Accés inicialment assignades amb l'única fi d'unificar les diverses claus d'accés que disposa el Client en els diferents serveis oferts pel PRESTADOR, i amb motiu de facilitar l'ús d'aquests, procedint a comunicar-ho al Client prèviament, de forma immediata, amb un termini de quinze (15) dies d'antelació.

4.3.2. Ús i custodia

El Client es compromet a fer un ús diligent de les Claus d'Accés i a mantenir en secret les seves Claus d'Accés. El Client es compromet a comunicar a Yotayudu la pèrdua o robatori de les Claus d'Accés en el menor termini de temps possible, amb la finalitat de que aquesta desactivi aquestes Claus d'Accés. En tot caso el Client respondrà de les despeses corresponents a la utilització dels Serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte les Claus d'Accés del Client fins al moment en què, si escau, el Client hagi sol·licitat al PRESTADOR la desactivació de les Claus d'Accés. Per excepció a l'anterior, el Client no respondrà de les despeses corresponents a la utilització dels Serveis per un tercer que empri Claus d'Accés del Client quan aquesta ocupació es degui a un error administratiu o de gestió de yotayudu o per una altra raó sigui imputable exclusivament a la mateixa.

5. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA

5.1. Prestació del servei

Yotayudu es compromet a la prestació del Servei objecto del present contracte tal com es determina en les presents Condicions Generals.

5.2. Obligacions relatives a la seguretat i a la conservació dels missatges en relació amb les transaccions realitzades

Yotayudu es compromet al fet que totes les transferències de dades que s'efectuïn a través de la seva URL es realitzaran baix Servidor Segur; de tal manera que la informació es transmet de forma encriptada i és inaccessible per a qualsevol altra persona. Ambdues parts es comprometen expressament a la conservació de totes les informacions creuades entre elles, ja sigui a través de la URL de Yotayudu o a través d'e-mail, com a prova de les transaccions realitzades.

5.3. Garanties del servei

Yotayudu garanteix, pel que fa als mitjans i sistemes sota el seu control, la disponibilitat de la seva pàgina Web i del servei a través de la xarxa. No obstant això, EL PRESTADOR no es fa responsable d'interrupcions i deterioracions en la qualitat de la disponibilitat del servei per causes que escapin al seu control, i de forma enunciativa però no limitativa, per causes atribuïbles a fallades en les infraestructures informàtiques del client i/o usuaris, fallades atribuïbles a causes de força major o a altres proveïdors subcontractats que intervinguin per fer possible que Yotayudu presti els serveis. En el Lloc web existeixen informacions simplificades, o ben redactades amb l'ànim de fer més fàcil la seva comprensió per l'Usuari mitjà, per la qual cosa PRESTADOR no es fa responsable per les interpretacions errònies al fet que pugui donar origen la informació aquí presentada, excepte actuació negligent per part de PRESTADOR en l'exercici de les seves funcions, tal com es descriu en les presents Condicions Generals.

6. PROCEDIMENT DE COMPRA

Preu i Despeses aplicables

Per a l'adquisició dels productes oferts a través del portal www.yotayudu.cat, els USUARIS hauran de ser majors de divuit anys i hauran d'emplenar les instruccions que apareguin en aquestes Condicions Generals de Contractació, així com les instruccions que, si escau, estableixin les plataformes externes mitjançant les quals s'ofereixen els productes. Es recomana als USUARIS que llegeixin atentament les Condicions Generals de Contractació d'aquestes plataformes, així com les Condicions Particulars que, si escau, poguessin establir-se, abans de realitzar les comandes a través d'elles.

Pel que fa a les despeses d'enviament, impostos i altres despeses que puguin estar relacionats amb els productes adquirits, s'estarà al que es disposa en les plataformes externes esmentades, que seran les que gestionaran les corresponents comandes.

EL PRESTADOR es reserva el dret d'efectuar a la web, a qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat.

7. NO LLICENCIA

Yotayudu autoritza al Client la utilització dels drets de propietat intel·lectual, dels drets de propietat industrial i dels secrets empresarials relatius als Serveis dels quals és titular únicament per utilitzar els Serveis de conformitat amb l'establert en aquestes Condicions Generals. Yotayudu no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual, de propietat industrial, sobre els secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb els Serveis.

8. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part de Yotayudu al Client es consideraran eficaços amb caràcter general quan es realitzin d'alguna de les següents maneres

A aquests efectes, el Client manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a Yotayudu tots els canvis relatius al seu domicili, dades de cobrament i tot tipus d'informació necessària per a la gestió i manteniment de la relació contractual entre Yotayudu i el Client. El Client respondrà de la veracitat de les seves dades. Les comunicacions del Client a Yotayudu es dirigiran preferentment a la següent adreça: yotayudu@gmail.com

9. NO DESISTIMENT

Estan exceptuats del dret de desistiment els continguts digitals, entre els quals cal citar, a títol enunciatiu però no limitatiu, eBooks i vídeos, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent, així com la resta d'excepcions previstes en l'article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació dels Serveis objecto d'aquest Contracte es regirà per la legislació espanyola. Amb l'excepció de l'expressat en el paràgraf següent, les parteixes intervinents acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les presents condicions o relacionat amb elles, o d'altres textos que pogués haver-hi en el lloc web, es resoldran definitivament mitjançant submissió als Jutjats i Tribunals de Pontevedra, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competente.el paràgraf anterior no serà aplicable en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari, en aquest cas serà d'aplicació preferent el lloc designat en la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris. Tot l'anterior s'entén sense perjudici que el Client decideixi acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, programari, noms comercials, noms de domini, i qualssevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formin part del Lloc web són propietat de PRESTADOR o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc web i que figuren com a autors o titulars dels drets. En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes, ni es confereix cap dret, i especialment, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de PRESTADOR o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.